Фармацевтично-лабораторне відділення

11

Фармацевтично-лабораторне відділення створене як окремий структурний підрозділ в  результаті реорганізації фармацевтичного відділення, з метою оптимізації роботи навчальних відділень, підготовки студентів до ступеневого навчання.

Очолює відділення Дунаєвська Оксана Феліксівна - доктор біологічних наук, доцент.

На відділенні підготовка фахівців проводиться відповідно до вимог кон’юктури ринку й роботодавців за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів фізичних і юридичних осіб за спеціальностями:

  • 226 Фармація, промислова фармація, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
  • 224 Технології медичної діагностики та лікування, освітньо-кваліфікаційний  рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр".

Робота відділення спрямована на підготовку спеціаліста, який вміє реалізовувати свої знання на практиці, використовувати інформаційні ресурси та сучасні інтерактивні засоби комунікаційних технологій, обмінюватися думками, ідеями, досвідом, забезпечує одержання фахових та ґрунтовних знань.  Освітній процес на відділенні здійснюють висококваліфіковані викладачі. У процесі вивчення фахових дисциплін викладачі намагаються сформувати у студентів теоретичні знання та професійні навички практичної роботи, самостійність у прийнятті рішень, уміння працювати із законодавчими та інструктивними матеріалами, літературою. Головна мета викладачів відділення — підготовка студентів до ефективної участі у професійній діяльності в умовах інформаційного суспільства. 

Навчаючись на відділенні, студенти здобувають фундаментальну підготовку для майбутньої професійної діяльності. На заняттях студенти отримують можливість ознайомитися з найновішими методиками вирішення професійних завдань. Кожне практичне заняття набуває рис науково-дослідної експериментальної роботи, сприяє розширенню кругозору студентів, дає можливість набути практичних і теоретичних навичок, необхідних для подальшої професійної діяльності. 

Враховуючи, що на відділенні навчаються студенти першого (бакалаврського) рівня освіти, проводяться науково-практичні конференції, які  є результатом пошуково-дослідницької роботи студентів, які формують у них науковий світогляд.

Випускники коледжу є конкурентоспроможними на ринку праці, мають грунтовну теоретичну підготовку та практичні навички для активної творчої професійної та соціальної діяльності, про що свідчать відгуки з підприємств, де вони працевлаштовані. Вони показують добрі знання, вміють  вирішувати виробничі ситуації, діяти в нестандартних умовах ринкових відносин; займають керівні посади у системі охорони здоров’я, є керівниками підприємств різних форм власності.

Куратори навчальних груп, окрім професійних умінь та навичок, формують у студентів чітко визначену громадянську позицію. 
Традиційно на відділенні проводяться цікаві і змістовні заходи, спрямовані як на підвищення успішності студентів, так і їх дозвілля: аналіз успішності, підведення підсумків навчання, предметні олімпіади, конкурси,   тижні наук. Студенти залучаються до різних коледжних заходів: виховних годин, Днів відділення, спортивно-масової роботи, культурно-просвітницької тощо. Студенти у коледжі стають дійсно високоосвіченими людьми, носіями високої загальної культури. Моніторинг якості підготовки випускників свідчить про достатньо високий рівень їх всебічної підготовки.

Фармацевтично-лабораторне відділення  - це команда, робота якої спрямована на  позитивний результат, а це означає, що добрим конкурентоспроможним фахівцем може стати лише той, хто систематично поєднує теоретичні знання з практикою і є глибоко духовною людиною. Наші вихованці -  завтрашні успішні люди незалежної України.