Очевидним і беззаперечним в умовах сьогодення залишається те, що молодим фахівцям недостатньо лише гарних теоретичних знань для виконання своїх професійних обов’язків, успішного працевлаштування та кар’єрного зростання. 

Першочергового значення набувають професійні компетентності, яких набувають студенти в процесі практичних занять та в період проходження практики.

Практичне навчання студентів Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу Житомирської обласної ради є важливим компонентом навчального плану і відповідно до освітніх програм реалізується через різні види практик: 

Проведення навчальних практичних занять - це одна з провідних форм організації педагогом навчальної діяльності студентів у коледжі, в якій домінує їх практична діяльність, що здійснюється на основі практико-орієнтованих завдань в умовах спеціально-обладнаної лабораторії або навчального кабінету на базі коледжу, а також в умовах аптечних та лікувально-профілактичних закладів.

Під час навчальної практики студенти ознайомлюються із особливостями майбутньої спеціальності, отримують необхідні уміння і навички з навчальних дисциплін, розширюють і поглиблюють отримані теоретичні знання і навички у вирішенні конкретних задач, проблем і підготовки до усвідомленого вивчення загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін.

Для проведення такого виду практики в коледжі обладнано 52 навчальні лабораторії та кабінети, які постійно вдосконалюються, оновлюються, укомплектовуються сучасним обладнанням та літературою.

Підвищена увага до їх оснащеності є одним із засобів постійного підвищення якості підготовки спеціалістів та роботи адміністрації коледжу. Варто зазначити, що саме викладачі коледжу є авторами норм матеріального забезпечення навчальних кабінетів і лабораторій спеціальності 226 «Фармація» затверджених ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів» МОЗ України

Виробнича практика студентів має певний вплив на формування їхніх моральних якостей: дисциплінованості, організованості, обов'язковості, акуратності, відповідальності, ощадливості, коректності у відносинах з колегами по роботі.

Виробнича практика проводиться з метою більш поглибленого вивчення спеціальних дисциплін на основі набутого практичного досвіду, розвитку професійного мислення, прищеплення умінь організаторської діяльності

Переддипломна практика студентів є невід’ємною складовою частиною освітнього процесу і завершальним етапом підготовки майбутніх фахівців для самостійної, професійної діяльності.

Переддипломна практика проводиться з метою оволодіння і отримання випускником професійного досвіду, перевірки готовності до самостійної трудової діяльності, а також збору матеріалів для випускної кваліфікаційної роботи.

Для проходження даної практики допускаються студенти, які прослухали теоретичний курс і успішно склали всі передбачені навчальним планом форми підсумкового контролю і пройшли усі види практик

Практика студентів проводиться відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти, наказу МОЗ України від 07.12.2005 р. № 690 «Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» затвердженого наказом МОН від 08. 04. 1993 р. № 93 та графіку навчального процесу».

На визначений календарним планом термін практики наказом призначається безпосередній керівник практики, який забезпечує безпосереднє керівництво практикою студентів на робочих місцях, необхідні умови на кожному робочому місці для оволодіння студентами навичками, уміннями, знаннями у відповідності з програмою практики, організує роботу на робочих місцях, контролює дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, виконання програм практики. 

Безпосередній керівник веде облік присутності студентів на робочих місцях під час практики, дає письмові характеристики виробничої діяльності кожного студента під час проходження практики, несе відповідальність разом з керівником від коледжу за організацію, якість і результати практики. 

База практики в особі керівника підприємства приймає студентів на практику згідно з календарним планом проходження практики; створює необхідні умови для виконання студентами програми практики; надає студентам і керівникам практики від коледжу можливість користуватись виробничими приміщеннями у межах програми практики, а також нормативною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики. 

Успішність і результативність проходження практики значною мірою залежить від самих студентів, їх бажань, прагнень, наполегливості та кропіткої роботи. Загалом, проходження практичної підготовки дозволяє у майбутньому зменшити соціальну, психологічну, професійну адаптацію випускника на робочому місці, сформувати цілісну картину майбутньої діяльності, оцінити рівень теоретичної підготовки, необхідної для виконання роботи, отримати навички самостійного виконання роботи, зрозуміти соціально-етичну направленість професії.

pr02


Практичне навчання студентів спеціальності 226 Фармація, промислова фармація

Навчальні практичні заняття майбутніх фармацевтів проводяться у спеціально оснащених та укомплектованих навчальних лабораторіях та кабінетах коледжу з використанням електронних довідників, посібників, відеофільмів, сучасної довідкової літератури по закріпленню алгоритмів вивчення лікарських препаратів, технології їх виготовлення та контролю якості, питань організації діяльності аптечних закладів та їх структурних підрозділів.

Безумовно виробнича і переддипломна практики сприяють розширенню і поглибленню теоретичних знань і умінь, отриманих в коледжі, розвитку практичних навичок з виготовлення та оцінки якості лікарських форм; навчання роботи із засобами малої механізації, наявними в аптеці, правилами дотримання санітарно-протиепідемічного режиму, умов зберігання лікарських засобів та товарів аптечного асортименту, а також вихованню трудової дисципліни, професійної відповідальності. 

Під час проходження практики по заготівлі лікарської рослинної сировини студенти засвоюють навички по визначенню лікарської сировини, організації заготівлі лікарської сировини з урахуванням закону про охорону природи, проводять гербаризацію лікарських рослин; набувають професійного досвіду роботи з нормативно-технічною документацією та довідковою літературою, що стосується лікарської рослинної сировини.

Базами для проходження студентами фармакогностичної практики слугують город лікарських рослин коледжу, місцеві природні угіддя, лісництва, ботанічний сад Національного агроекологічного університету, агробіостанція Житомирського державного університету ім. Івана Франка, ПрАТ «Ліктрави», Житомирська фармацевтична фабрика Vishpha,

Переддипломна практика є завершальним етапом підготовки фахівців. Вона проводиться після закінчення теоретичного і практичного курсів та успішного складання заліків, екзаменів, які передбачені навчальним планом.

Актуальним під час проходження переддипломної практики завжди є закріплення навичок роботи з обліковою документацією, вивчення і застосування на практиці основних нормативно-правових актів, що регламентують діяльність аптеки. Закріплення навичок з приймання рецептів, відпуску лікарських засобів та товарів аптечного асортименту залишається важливим для надання кваліфікованої фармацевтичної допомоги та формування професійної мови, що значно підвищує привабливість та імідж фармацевта. 

Пріоритетними напрямками під час практичної підготовки майбутніх фармацевтів є вироблення етичних норм поведінки фармацевта при роботі з відвідувачами аптек, прищеплення їм культури спілкування, розгляд основ психології здоров'я і спілкування, навчання методам психологічного захисту, так як дефіцит цього обумовлює майже всі професійні конфліктні ситуації і різко знижує надання фармацевтичної допомоги відвідувачам аптеки. Адже потенційні відвідувачі аптек майбутніх фахівців - це, в більшості випадків, хворі люди, які потребують великого терпіння і уваги з боку фармацевта. 

Базами для проходження виробничих і переддипломних практик, з якими коледж укладає договори про проведення практики є комунальні (КП «Аптека Міжлікарняна», КП «Аптека №127», аптеки КП «Фармація» Підприємтсво Новоград-Волинська ЦМРА №217, КП «Коростенська ЦМА №1», КП «Попільнянська ЦРА №58») і приватні аптечні заклади м. Житомира та області (ПП «Аптека «Дитяча», ППФ «Санітас», ТОВ «Фармавіта», ТОВ «Первоцвіт-фарм», ТОВ «Нова Надія», ТОВ «Подорожник», ТОВ «АВК-ФАРМ»), а також аптечні мережі у різних регіонах України (ТОВ «Київська аптекарська мануфактура», ТОВ «Фармастор» мережа Аптека доброго дня, ТОВ «Аптека гормональних препаратів», ТОВ «Віталюкс», ТОВ «Елегант груп» Аптека низьких цін, ТОВ «Тас-фарма», ТОВ «Вітамін», ТОВ "Денді-Фарм" Viridis, ТОВ «Київфарм»).Практичне навчання студентів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування. Лабораторна діагностика»

Останнім часом на ринку медичних послуг зростає інтерес практикуючих лікарів та науковців до питань медичної діагностики, зокрема лабораторної діагностики, що без сумніву враховується під час підготовки студентів - майбутніх лаборантів. 
Клінічна лабораторна діагностика вимагає високого рівня професійної підготовки персоналу для клініко-діагностичної лабораторії, адже ключову роль в лабораторній діагностиці відіграє надійність лабораторного аналізу. 

Виробнича практика є складовою і необхідною частиною освітнього процесу, вона забезпечує практико-орієнтований характер навчання майбутнього медика-лаборанта, цілеспрямоване і усвідомлене оволодіння ним системою базових, загальних і професійних компетенцій, набуття позитивного професійного досвіду і завершення підготовки до самостійної роботи в лабораторіях різного профілю.
Згідно навчального плану підготовки студентів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування. Лабораторна діагностика » виділено 12 тижнів для проходження виробничої та переддипломної практики, які проводяться на базах: 

 1. Бути атестованим по навчальній дисципліні з програми практики та допущеним до практики.
 2. Пройти медичний огляд та мати на руках медичну книжку з відміткою. 
 3. Дотримуватись методичних рекомендацій програми практики.
 4. Своєчасно розпочати і завершити процес проходження практики.
 5. Дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки і виробничої санітарії та правил внутрішнього трудового розпорядку.
 6. Повністю виконати завдання, передбачені програмою практики.
 7. Нести відповідальність за виконану роботу та її результати нарівні із штатними працівниками.
 8. Не розголошувати комерційну таємницю та службову інформацію.
 9. Брати активну участь у суспільному житті колективу (п’ятихвилинка, збори, конференції, конкурси тощо).
 10. Дотримуватись правил медичної етики і деонтології.
 11. Проводити санітарно-освітню роботу.
 12. Вести щоденник практики, пред’являти його для контролю керівникам практики.
 13. Гідно представляти Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж.
 14. По завершенні практики подати в коледж належним чином оформлений щоденник, звіт про проведену роботу, характеристику від бази практики, витяг з наказу.
 15. Своєчасно скласти підсумковий контроль з практики.

11

pr03

11

22