Фармацевтичне відділення

11

Фармацевтичне відділення розпочало функціонування, як самостійне, з 2005 року, виокремившись із відділення «Фармація» через збільшення контингенту студентів. Очолює відділення викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Зубрицька Людмила Олександрівна

У своїй діяльності відділення керується законодавчими та нормативними актами – Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту, Положенням про організацію освітнього процесу в КЗВО «Житомирський базовий фармацевтичний коледж», Статутом коледжу, наказами та розпорядженнями директора коледжу, рішення педагогічної і наукової рад коледжу.

Освітня діяльність здійснюється на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання,  для підготовки фахівців галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 226 Фармація, промислова фармація  за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за освітньо-професійними програмами «Фармація». 

Термін навчання  3 роки.

За час навчання студенти проходять повну загальноосвітню підготовку, отримуючи атестат, а після закінчення коледжу – диплом молодшого спеціаліста.

На відділенні працює 22 куратора та 70 викладачів. Це єдина згуртована команда, яка об’єднує завідувача відділення, кураторів, педагогів, практиків та студентів, де на першому місті стоять знання і творчість, вимогливість і професіоналізм, чуйність та індивідуальний підхід. Особливість відділення в тому, що студенти – неповнолітні, малодосвідчені молоді люди, тому потребують особливої опіки, турботи, розуміння і, разом з тим, підтримки у виявленні своїх можливостей, творчого потенціалу, енергії 

Основними напрямками роботи відділення є:

  • адаптація студентів до освітнього процесу;
  • розвиток особистості майбутнього спеціаліста;
  • постійний аналіз успішності та відвідування студентів;
  • організація дозвілля студентів;
  • співпраця з кураторами, старостами, активом навчальних груп;
  • тісний зв'язок з батьками студенів;
  • співпраця з психологом.


Якісну підготовку студентів відділення забезпечує сучасна матеріально-технічна база коледжу: оснащені аудиторії та лабораторії, комп'ютерні класи, навчально-виробнича аптека, де майбутні фармацевти набувають професійної компетентності, творчо застосовують весь набутий потенціал знань.
На відділенні проводяться змістовні, цікаві заходи, організацією яких займається завідувач відділення, куратори і самі студенти. Традиційними стали Дні відділення, присвячені «Посвяті першокурсника», «Введення у професію», «Жінка. Весна. Кохання» та інші. 

Організація дозвілля студентів – бесіди «за круглим столом», дискусійні клуби, культпоходи історичними місцями рідного краю, до музеїв, картинних галерей, на виставки, до театрів; колективний перегляд кінофільмів та вистав з їх наступним обговоренням;  виставки  творчих робіт студентів; організація та проведення тематичних вечорів, вечорів відпочинку, конкурсів художньої самодіяльності – сприяють  формуванню особистості,  розвитку творчого потенціалу  та розкривають індивідуальність студентів.

Важливою ланкою на відділенні є куратори. Це дружній, цілеспрямований, працелюбний колектив однодумців. Щосереди на засіданні ради кураторів відділення розглядаються питання успішності, відвідування, обговорення питань виховної роботи на тиждень, ведення звітної документації; допомога молодим кураторам. Серед численних завдань, які доводиться вирішувати куратору, найважливіше – усебічна допомога та контроль за якістю навчання, виховання, прагнення  виховати студентів гармонійно розвинутими, з чіткою громадянською позицією, почуттям особистої відповідальності за кожен свій вчинок, за кожне слово і дію . 

Найбільшою цінністю відділення є його талановиті студенти. Свої наукові інтереси вони реалізують у роботі студентських наукових гуртків.
Студенти відділення постійно беруть участь у різноманітних культурних, мистецьких акціях, в коледжній художній самодіяльності. На відділенні вирує спортивне життя: студенти захоплюються футболом, настільним тенісом, важкою атлетикою, шахами.

Дієвою структурою відділень є студентське самоврядування. Поєднання життєвого та професійного досвіду, молодості дають  дієві результати. 
Славні і добрі традиції склалися на відділенні завдяки взаємопідтримці та взаєморозумінню, згуртованому дружньому колективу студентів і викладачів.
 

11Інформація для студентів ІІ курсу