Процюк Ірина Євгенівна
Процюк
Ірина
Євгенівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Іноземна мова»
«Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)»
«Латинська мова»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

кандидат педагогічних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії, «викладач-методист».

Біографія: Народилася 07 лютого 1979 року в м. Житомирі. У 2001 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська і німецька мови і література» та здобула кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов і зарубіжної літератури (диплом ТМ № 16187683 від 30 червня 2001 року). У 2007 році закінчила навчання в магістратурі Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури (диплом ТМ № 32527360 від 30 червня 2007 року). З вересня 2004 року – викладач КВНЗ ЖБФК. У 2007 році призначена на посаду голови ЦМК філологічних дисциплін, яку займає і до сьогодні. З 2015 року – аспірант кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. З 2018 року член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся». 

Початок роботи в коледжі: з вересня 2004 року.

Навчання в аспірантурі: з листопада 2015 року аспірант кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування соціокультурної компетентності майбутніх фармацевтів у процесі гуманітарної підготовки в коледжах»

Інформація про стажування, підвищення кваліфікації: ІПКСФ НФаУ «Методика викладання у вищій школі», 2015 р.; аспірантура, кафедра педагогіки Житомирського державного університету імені Франка, з 2015 року; Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, англійська мова, 2017р.

Наукові інтереси та досягнення: дослідження розвитку соціокультурної компетентності майбутніх фармацевтів у процесі гуманітарної підготовки в коледжі.

Нагороди:
Грамота управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації, 2009 рік;
Подяка КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» 2017, 2018 роки.

Навчальний підручник
Процюк, І.Є. Англійська мова для фармацевтів = English for Pharmacists : підручник / І. Є. Процюк, О. П. Сокур, Л. С. Прокопчук. — К. : ВСВ «Медицина», 2011. — 448 с. Підручник затверджений МОЗ України для студентів медичних , фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р.а України.

Латинська мова: навчальний посібник / Л.С. Прокопчук, І.Є. Процюк, В.М. Клязника, І.В. Коршунова та ін. – К.: ВСВ «Медицина», 2017р. – 224с. Підручник затверджений МОЗ України для студентів медичних , фармацевтичних ЗВО І-ІІІ р.а України.

Статті в наукових фахових виданнях України 
1. Процюк, І.Є., 2016. Формування соціокультурної компетентності особистості в науковій літературі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: наук. журн. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. С.107 – 113.
2. Процюк, І.Є., 2016. До проблеми аналізу базових понять соціокультурної компетентності майбутнього фахівця. Нові технології навчання: наук.-метод. зб., № 89 (1). Київ. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. С. 178 – 183.
3. Процюк, І.Є., 2018. Педагогічні умови формування соціокультурної компетентності майбутніх фармацевтів у процесі фахової підготовки. Симпозіум україністів: мова, література, культура: Науковий збірник університету ім. Палацького, м. Оломоуцьк, Чехія, №8. С. 275 – 208. 
4. Процюк, І.Є., 2018. Особливості формування соціокультурної компетентності особистості. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, №3. С. 113 – 118.
5. Процюк, І.Є., 2018. Основи морального та етичного виховання в соціокультурному аспекті професійної підготовки майбутнього фармацевта. Проблеми освіти: зб. наук. пр. / ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, № 88 (2). Вінниця: ТОВ «Нілан – ЛТД». С. 154 – 161.
6. Процюк, І.Є., 2017. Методика формування соціокультурної компетентності майбутніх фармацевтів в процесі фахової підготовки. Проблеми освіти: збірник наукових праць / Інститут модернізації змісту освіти МОН України, № 87. Житомир : Вид. О.О. Євенок. С. 221 – 227.


В інших виданнях
7. Процюк, І.Є., 2016. Родина як соціокультурне середовище виховання дитини. Інтеграція родинного виховання національних меншин Поліського регіону / Збірник наукових праць. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка. С. 32 – 37
8. Процюк, І.Є., 2016. Ефективне навчання іншомовному спілкуванню майбутніх фармацевтів з урахуванням соціокультурного аспекту. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти», Житомирський базовий фармацевтичний коледж. С. 200-202.
9. Процюк, І.Є., 2015. До проблеми формування соціокультурної компетентності студентів-фармацевтів в процесі фахової підготовки. Андрагогічний вісник: науковий електронний журнал. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка. №6. С. 132 – 140.
10. Процюк, І.Є., 2016. Формування позитивної мотивації майбутніх фармацевтів до міжкультурної комунікації. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів», Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка. С. 289 – 295.
11. Процюк, І.Є., 2017. Соціокультурна компетентність майбутнього фармацевта як запорука успішної професійної діяльності. Проектування розвивального освітнього середовища Полісся: регіональний аспект. Збірник наукових праць. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка. С. 45 – 49.
12. Процюк, І.Є., 2017. Формування соціокультурної компетентності майбутніх фармацевтів у процесі фахової підготовки відповідно до вимог нових державних освітніх стандартів вищої освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення», Харків: Вид-во Харківський коледж національного фармацевтичного університету. С. 195 – 198.
13. Процюк, І.Є., 2017. Професінно-орієнтоване навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі фармацевтичного профілю. Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації: збірник матеріалів конференції / редкол.: Г. Л. Губарєв (голова) [та ін.]. Житомир: вид. О. О. Євенок. С. 64 – 68. 
14. Процюк, І.Є., 2010. Використання інноваційних технологій під час вивчення англійської мови в процесі підготовки майбутніх фармацевтів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журн. Житомир. Держ. Ун-т ім. І. Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, № 54. С. 108 – 111. 
15. Процюк, І.Є., 2015. Мотивація як основний фактор успішного вивчення англійської мови майбутніми фармацевтами. Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції «Формування професійної компетентності майбутнього медичного спеціаліста» – Суми: Сумський медичний коледж. С. 194 – 196.