Луцак Ірина Василівна
Луцак
Ірина
Василівна
Навчальні предмети, які викладає:
«Фармакологія»
«Фармакотерапія»
«Фармацевтична опіка»
Посада, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія:

заступник директора з навчально-виробничої роботи, кандидат фармацевтичних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії, "викладач-методист".

Біографія: 
Дата і місце народження: 12 травня 1983р., м. Заставна Чернівецька область. 

Освіта: 
2001-2006 р.р. – Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, спеціальність «Фармація», кваліфікація провізор (диплом ВН №30259476 від 21 червня 2006 р.). 
2015-2017 р.р. – Житомирський державний університет імені Івана Франка, ступінь вищої освіти – магістр, спеціальність 8.18010021 Педагогіка вищої школи, професійна кваліфікація викладач вищого навчального закладу (диплом М17 №077335 від 15 жовтня 2017 р.).

Професійна діяльність: 
з 08.2007 р. – викладач КВНЗ ЖБФК;
з 08.2011 р. – заступник директора з навчально-виробничої роботи КВНЗ ЖБФК.

Здобуття наукового ступеня: 
2010 р. – 2012 р. – аспірант кафедри фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я України (без відриву від виробництва), м. Харків;
2012 р. – 2013 р. – аспірант кафедри фармакології Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я України (без відриву від виробництва), м. Харків.

Тема дисертаційного дослідження: 
«Експериментальне вивчення адаптогенних властивостей екстракту кори осики» (спеціальність 14.03.05 «Фармакологія»). Диплом кандидата фармацевтичних наук ДК №022795 видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 26 червня 2014 року (наказ МОН України від 04.04.2014р. № 792 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 26 червня 2014 року»).

Інформація про підвищення кваліфікації: 
відсутня

Наукова, методична робота: 
вивчення фармакологічних властивостей БАР рослинного походження, вивчення і удосконалення практичної підготовки фахівців фармацевтичного профілю, розробка освітньо-професійних програм. 

Нагороди: 
Подяка Міністерства охорони здоров’я України – 2013 р.

Участь у професійних об’єднаннях, громадських організаціях, інші види роботи:
з 2012 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України».
З 2011 р. – член атестаційної комісії з атестації провізорів і фармацевтів при державній службі з лікарських засобів і контролю за наркотиками у Житомирській області.

Видання:
1.    Фармакологія: навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних на вальних закладів спеціальності 226 «Фармація» / І.В. Луцак, К.М. Римарчук, Т.Р. Зубрицька та ін.. – К. : ВСВ «Медицина», 2018. – 344 с. 

Публікації у наукових фахових виданнях:
1.    Луцак І.В. Вивчення адаптогенних властивостей екстракту кори осики / І.В. Луцак, С.Ю. Штриголь // Клінічна фармація. –  2011. – Т.15, № 3. – С. 62–66.
2.    Патент UA 62955 на кор. модель МПК А61К 36/76 (2006.01) А61К 129/00 (2006.01) А61Р 43/00 Застосування екстракту з кори осики як засобу адаптогенної дії / Луцак І.В., Штриголь С.Ю., Ковальов С.В., Бородина Н.В. – № u 201101357; заявл. 07.02.2011; опубл. 26.09.2011; Бюл.№18, 2011. – 4 с.
3.    Луцак І.В. Психотропні властивості екстракту кори осики / І.В. Луцак, С.Ю. Штриголь // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 1–2(18-19). –С. 50 –55.
4.    Луцак І.В. Дослідження біохімічних механізмів адаптогенного впливу екстракту кори осики на моделі іммобілізаційного стресу в щурів / І.В. Луцак, С.Ю. Штриголь, А.В. Мельник // Фармацевтичний часопис. – 2012. – №4. – С.275-279.
5.    Луцак І.В. Порівняльні особливості хімічного складу та проявів адаптогенної дії родіоли екстракту рідкого та екстракту кори осики / І.В. Луцак, Н.В. Бородіна, В.І. Волочай та ін. // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – №4(21). – С.69-73.
6.    Морфологічна характеристика адаптогенного ефекту екстракту родіоли рідкого та екстракту кори осики на моделі іммобілізаційного стресу / І.В. Луцак, С.Ю. Штриголь, А.П. Король // Фармаком. – 2012. – №3 – С.58-70.
7.    Стресспротекторные свойства экстракта коры осины и его влияние на гистоструктуру надпочечников на модели иммобилизационного стресса / И.В.Луцак, С.Ю. Штрыголь, А.П. Король, А.В. Мельник // Врач-аспирант. – 2013. – №3.2(58) – С. 290-297, (Росія).
8.    Фітоадаптогени: біологічно активні речовини та механізми дії / І.В. Луцак, С.І. Степанова, С.Ю. Штриголь / Фітотерапія. Часопис. – 2015. – №4 – с. 7-18. 

Тези:
1.    Луцак І.В. Екстракт кори осики виявляє адаптогенні властивості / І.В. Луцак, С.Ю. Штриголь // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матер. Всеукр. наук.-практ.конф. студ. та мол. вчених,  присвяч. 140-річчю з дня наро-дження д-ра фармац. та хім. наук, проф. М.О. Валяшка (21 квітня 2011 р.). – Х.: НФаУ, 2011. – С.300.
2.    Луцак І.В. Екстракт кори осики – потенційний адаптоген / І.В. Луцак, С.Ю. Штриголь // // Фармакологія та лікарська токсикологія. –  2011. – №5 (24). – Тези доповідей IV Національного з’їзду фармакологів України, м. Київ, 10–12 жовтня 2011 р. – С. 200.
3.    Пошук підходів до зменшення нейротоксичності етанолу / С.Ю. Штриголь, С.М. Дроговоз, І.В. Луцак, С.О. Жиляєв, О.В. Шатілов, К.Г. Щокіна, І.М. Подольський, С.В.Колісник, Д.В. Штриголь, С.І. Мерзлікін, О.А. Шатілова // Сучасні проблеми токсикології. – 2011. – №5 (55). – С. 159-160.
4.    Луцак І.В. Вплив фітоадаптогенів на поведінкові реакції та фізичну витривалість після імобілізаційного стресу / І.В. Луцак, С.Ю. Штриголь – Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», м. Харків, 19-20 квітня 2012 р. – Харків: НФаУ, 2012. –  С.387.
5.    Луцак І.В. Вивчення антигіпоксичних властивостей екстракту кори осики в якості адаптогена / І.В. Луцак // Тези доповідей  ХVI Міжнародного медичного конґресу студентів та молодих учених, м. Тернопіль, 23-25 квітня 2012. – Тернопіль: ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, 2012. – С.272.
6.    Луцак І. В. Питання готовності майбутніх фармацевтів до професійної діяльності / І. В. Луцак // «Педагогіка в системі гуманітарного знання» (м. Одеса, 08-09 вересня 2017 р.). — Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2017.
 

Інші публікації:
1.    Луцак І.В. Впровадження тренінгових технологій у підготовці майбутніх фармацевтів // Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Житомир: КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича»  Житомирської обласної ради, 15 лютого–24 березня 2016. – С. 150–151.