Бібліотека інформує
ПОДІЛИТИСЬ:

Віртуальна виставка «Нові надходження» пропонує вашій увазі видання, що надійшли до бібліотеки у січні, лютому місяці першого кварталу 2015 р.

Представлені на виставці книги супроводжуються анотацією.

Світлична Є. І. Латинська мова [Текст]: Підручник/ Є.І. Світлична, Толок І.О. К.: Центр учбової літератури,2011.-440с.

 

У підручнику наведено відомості з фармацевтичної термінології, номенклатури лікарських засобів, хімічних, природничо-наукових, фармакогностичних номенклатур, номенклатури лікарських форм. Розділи граматики латинської мови розглянуто в обсязі, достатньому для грамотного використання спеціальної термінології на практиці. До підручника введено термінологію Державної Фармакопеї України(Харків,2001).Українська хімічна номенклатура наведена згідно «Державного стандарту України. Елементи хімічні та речовини прості: «ДСТУ2430-94).

Мансі Є.О. Підручник з англійської мови для студентів і аспірантів немовних факультетів та студентів мовних факультетів, які вивчають англійську як другу іноземну мову у вищих навчальних закладах [Текст] / Є.О. Мансі . - К.: Арій, 2008.-344с.

 

Автор даного видання пропонує тексти за фахом з різних спеціальностей.

Борзенко О.І. Українська література [Текст] 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень:Хрестоматія-довідник /О.І. Борзенко. – Х.: «Ранок», 2013. – 576с. – (Джерела).

 

В хрестоматії – довіднику включені літературні твори, літературознавчі статті та біографічні довідки про письменників. Пропонуються також необхідні матеріали з теорії літератури.

Кисіль Г.Г. Професійне мовлення медиків [Текст]: навч. посіб./ Г.Г.Кисіль, О.Ф. Чорогуз. – К.:ВСВ «Медицина», 2012. – 440с.

 

В навчальному посібнику викладено норми сучасної української літературної мови, а також правила оформлення ділових паперів. Наведено приклади усунення огріхів усного та писемного мовлення.

Для медичних працівників, які прагнуть удосконалити свої знання з української мови.

Король В.Ю. Історія України [Текст]:навч. посіб., 2-ге вид, доп. /В.Ю. Король . – К.: ВЦ « Академія» , 2008. – 496 с. (Серія «Альма-матер»).

 

У посібнику висвітлено формування на теренах України людської цивілізації, функціонування державних утворень, драматичні часи бездержавності, боротьбу українського народу за незалежність, а також найважливіші процеси в політичній, соціально-економічній, духовній, науковій, освітній сферах сучасного українського суспільства, різноманітні аспекти політики Української держави.

Для студентів вищих навчальних  закладів, усіх, хто прагне пізнати минуле України.

Мочерний С. В. Основи економічної теорії [Текст]:навч. посіб./С.В.Мочерний, О.А. Устенко. – 3-тє вид, стер. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 504 с. (Серія «Альма-матер»).

 

У третьому виданні посібника висвітлено загальні основи економічного розвитку; теоретичні проблеми мікро  - та макро - економіки; основні закони і закономірності становлення і функціонування світового господарства та особливості залучення до цього процесу народного господарства України.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Касевич Н.М. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних працівників [Текст]: Підручник/ Н. М.  Касевич,  К. І. Шаповал. – К.: «Медицина» , 2010. – 248 с.

 

У підручнику описано обережні й безпечні технологічні прийоми виконання процедур і маніпуляцій, вимоги санітарно – протиепідемічного режиму з урахуванням останніх даних про поширення лікарняних інфекцій і відповідно до відомостей про стан захворюваності на гепатит, ВІЛ/СНІД тощо. Підручник доповнено контрольними запитаннями і відповідями .

Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації.

Герасимів І. М.  Захист Вітчизни: Основи медичних знань [Текст]: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. Рівень стандарту / І.М. Герасим, А. А. Гудима, К. О. Пашко, М. М. Фука . – Тернопіль: « Астон», 2010. – 352с.:іл.

 

Підручник містить навчальний матеріал, передбачений чинною програмою Міністерства освіти і науки. молоді та спорту України з предмету «Захист

Вітчизни» для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Єршова А.П. Геометрія [Текст] : 11 клас.Академічний рівень. Профільний рівень: Підруч. для загальноосвіт. навч.закл. /А.П. Єршова, В. В. Голобородько, о. Ф. Крижановський, С. В. Єршов . – 2-ге вид. – Х.: « Ранок» , 2013. – 304 с.: іл..

Підручник містить навчальний матеріал, зміст і обсяг якого відповідають академічному і профільному рівням вивчення математики; велику кількість задач. Для закріплення теоретичного матеріалу запропоновано низку практичних завдань.

Підручник призначений для учнів 11 класів, учителів математики і методистів.

Гейнрих  Д. Экология [Текст]: dtv – Atlas: Пер. с 5-го нем. изд. / Дитер Гейнрих, Манфред Гергг;  Худож. Рудольф и Розмари Фанерт; Науч. ред. пер. В.В. Серебряков. – М.: Рыбари, 2003. – 287 с.: ил.

 

Фундаментальная научная работа, в которой авторам удалось на уровне современных научных знаний раскрыть основы экологии, проиллюстрировать их примерами и исследованиями отдельных ситуаций и конкретных случаев. Особую ценность книге придают цветные иллюстрации: рисунки, схемы, диаграммы, которые раскрывают наиболее важные связи между разнообразными явлениями природы, параметрами экологических систем, общей и специальной экологией.

Книга адресована широкому кругу читателей.

Данилейченко В.В. Мікробіологія з основами імунології  [Текст]: підручник / В. В. Данилейченко,  Й . М. Федечко, О. П. Корнійчук – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Медицина, 2009. –  392 с.

 

На сучасному науковому і методичному рівні в підручнику наведено основні відомості з морфології та фізіології мікроорганізмів, генетики і біотехнології. Запропоновано типові положення вчення про інфекцію та імунітет, про принципи хіміотерапії інфекційних хвороб, а також матеріал для проведення практичних занять.

Чорновіл А. В.  Інфекційні хвороби [ Текст]: підручник/ А. В. Чорновіл,Р. Ю.Грицко . – К.: Медицина, 2010 . – 432.

 

У підручнику матеріал викладено на сучасному науковому рівні. Інфекційні хвороби описано в такій послідовності: визначення, етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічна картина, лабораторна діагностика, лікування, профілактика, протиепідемічні заходи. Окремий розділ підручника присвячено основним невідкладним станам, що можуть супроводжувати перебіг інфекційних хвороб.

Луцик Б.Д.  Клінічна лабораторна діагностика [Текст]: навч. посіб. / Б.Д. Луцик,

Л.Є. Лаповець, Г. Б. Лебедь та ін..; за ред.. проф.. Б.Д. Луцика . – К.: ВСВ «Медицина», 2011. – 288 с. +8 с. кольор.вкл.

Навчальний посібник складається із трьох частин. Матеріал  І частини відповідає загально клінічній частині програми циклів з клінічної лабораторної діагностики.

У ІІ частині розглядаються актуальні питання клінічної хімії. Конкретно описано можливості лабораторної клінічної хімії.

ІІІ частина присвячена актуальним питанням клінічної коагулогії, описано можливості лабораторної і клінічної коагулогії.

Кожний розділ завершується контрольними питаннями і списком сучасної літератури з пропонованої теми.

Ніжник Г.П.  Фармацевтична хімія [Текст]: підручник. – 2-е вид. випр. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 352с.

 

У підручнику розглянуто теоретичні основи фармацевтичної хімії та основні положення фармацевтичного аналізу. подано системний підхід до вивчення лікарських засобів і методів контролю за їх якістю відповідно до вимог Державної фармакопеї України. Наведено  особливості аналізу екстемпоральних лікарських засобів. Навчальний матеріал структурований на три модулі і містить тестові завдання для самоконтролю засвоєння модулів.

Для студентів вищих медичних ( фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації.

Марчук О.С.  Технологія ліків [Текст]:навч. посіб. / О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук . – 2-е вид., перероб. та допов . – К.: ВСВ « Медицина», 2014. – 576с.

 

Посібник містить теоретичний матеріал і навчально-тренінгові завдання, які спрямовані на самостійне оволодіння знаннями і навичками через виконання конкретного виду діяльності. Це дає змогу краще і швидше адаптуватися в технології ліків відповідно до реальної виробничої задачі, працювати продуктивніше і сприяє становленню фахівця. Матеріал для практичних занять подано у вигляді алгоритмів і еталонів дій студента за алгоритмами.

Для самоконтролю знань і умінь розроблено контрольні запитання, тестові завдання і ситуаційні задачі.

Для студентів вищих медичних ( фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації

 Практикум з організації та економіки фармації [Текст] : навч. посіб. / В.П.Горкуша, Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська, В.В. Кобрин, Н.М. Косяченко.; за ред. Н. М. Косяченко. – «-е вид., перероб. та допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 280с.

 

В навчальному посібнику матеріал розділено за темами практичних занять. До кожної теми запропоновано перелік запитань для самопідготовки студентів, завдань і ситуаційних задач із зразками документів для їх практичного виконання. Особливістю пропонованого видання є представлена методика виконання, або алгоритм  вирішення всіх практичних завдань.

Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації.

Дмитренко Л.А. Менеджмент і маркетинг у фармації [Текст] навч. посіб./ Л.А. Дмитренко, Н. П. Завадська, Н. П. Косяченко – 2-е вид. випр. – К.: ВСВ « Медицина», 2015. – 144с.

 

У посібнику стисло викладено теоретичний матеріал з менеджменту та маркетингу, зокрема: поняття менеджменту та управління, поняття про підприємницьку діяльність фармацевтичних організацій, висвітлено трудові відносини, базові засади маркетингу, цінову і збутову політику підприємств. До кожного розділу додаються контрольні і тестові питання та завдання, виконання яких сприятиме визначенню напрямів ефективної практичної реалізації теоретичних засад з дисципліни у фармацевтичній галузі майбутніми фахівцями.

Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації

Римарчук К. М. Основи фармацевтичного і медичного товарознавства [Текст] : навч. посіб. / К. М. Римарчук . – К.: ВСВ « Медицина», 2015. – 120 с.

 

Навчальний посібник містить корисний обсяг знань щодо основ фармацевтичного і медичного товарознавства – принципи класифікації, кодування і стандартизації товарів, методи оцінювання їхньої якості, правила маркування, пакування, умови зберігання,  транспортування.  В навчальному матеріалі посібника після кожної теми є контрольні запитання і тестові завдання для контролю засвоєння навчального матеріалу студентами, подано практичні завдання, вказано алгоритм проведення товарознавчого аналізу. Також посібник містить зразки облікової документації, яка стосується більшості етапів товароруху .

Для студентів вищих медичних ( фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації.

Події
Консультаційний центр допомоги вступникам
ЗАПРОШУЄМО НА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
З ДНЕМ СТУДЕНТА!
З ДНЕМ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ!
Архів